top of page

1 Algemeen


Praktijk Tov ,coaching voor kinderen en tieners is opgericht door Mattanja Lam (hierna te noemen de kindercoach) gevestigd te Capelle aan de IJssel en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 75972816. Praktijk Tov richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 – 18 jaar (hierna te noemen: de cliënt).

2 Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Praktijk Tov en daarmee alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3 Observatie en verslag


Op verzoek van de ouder(s)/ verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie en/ of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag zal door Matthanja Lam worden opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

4 Coaching/ begeleiding kinderen tot en met 18 jaar


Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondergetekende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/ haar toestemming voor geeft.
Hij/ zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/ zij de consequenties neemt. Praktijk Tov kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Voor coaching van jongeren van 16 tot en met 18 jaar is geen toestemming van de ouders nodig, conform het gezondheidsrecht zijn jongeren vanaf 16 jaar bekwaam om zelf te beslissen.

5 Vertrouwelijkheid


Praktijk Tov is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.
Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal kindercoach Matthanja dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

6 Regels rond een afspraak voor kinderen


Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coaching sessies telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort de gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt, dit is in overleg met de cliënt. Tussendoor worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt samen besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

7 Verhindering


Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur houdt Praktijk Tov zich het recht om de kosten in rekening te brengen.
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Praktijk Tov niet opgenomen. U kunt uw bericht inspreken op de voicemail.

8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst


De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomt in de redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

9 Tarieven


De tarieven staan vermeld op de pagina “Tarieven” van de website van Praktijk Tov. (www.praktijktov.nl ) Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten worden geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.

10 Betalingsvoorwaarden


Er wordt na elke sessie achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Praktijk Tov.
Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Praktijk Tov  een betalingsherinnering. Indien de ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Praktijk Tov gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,- per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk Tov, is Praktijk Tov genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verboden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening.

11 Aansprakelijkheid


Het advies van Praktijk Tov is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Praktijk Tov is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de gebonden diensten door Praktijk Tov, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Tov.

Vergoeding aan de ciënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Praktijk Tov.
Voor lichamelijk en psychische klachten van de cliënt, raadt Praktijk Tov aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

12 Toepasselijk recht en geschillen


Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Regelement, te beslechten.

13 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden


Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.praktijktov.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.

Algemeen
Toepasselijkheid
Observatie
Coahing/begeleiding
Vertrowelijkheid
Regels rond
Verhindering
Opschorting
Tarieven
Betalingsvoorw
Aansprakelijkheid
Toepasselijk recht
Vindplaats
bottom of page